FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखा

पशु सेवा शाखाको कार्पयविवरण

  • पशुपालन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, तालीम, प्राविधिक टेवा, कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन रनियमन,
  • पशुपन्छीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण
  • पशुपन्छी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थाप
  • पशुनश्ल सुधार पद्धति विकास र व्यवस्थापन
  • स्थानीय चरन तथा खर्क विकास र व्यवस्थापन
  • पशु आहारको गुणस्तर नियमन
  • स्थानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली
  • पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नियमन
  • पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्य

पशु सेवा शाखा अन्तर्गत कर्मचारी विवरण

क्र.सं नाम, थर पद  सम्पर्क नं
हिक्मत बहादुर खड्का प्रा.स ९८४२९७३२१६
सूर्य बहादुर श्रेष्ठ प.स्वा.प्रा ९८०७३४२३३३
मिथलेस कुमार यादव ना.प.से.प्रा ९८१३९८३२६४
जीवन राज भण्डारी ना.प.से.प्रा  
कसम भट्ट जे.टि.ए  
बीरबल गुरुङ जे.टि.ए  

 

Social Security